Voimauttavat luontohetket -pilotointi


 

Rovaniemellä toteutettiin Jokkatuvan kohtaamispaikan ja tukiasumisyksikön asiakkaille Violamon yrittäjän, Maria Nurmelan, ohjaamana Voimauttavat Luontohetket – ryhmä, johon osallistui viisi asiakasta. Jokkatupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille. Voimauttavat luontohetket -ryhmä kokoontui eri teemoilla viisi kertaa syys- ja lokakuun aikana. Teemoja olivat mm. metsä ennen ja nyt, luonto aistien herättäjänä sekä maaseutuelämä ja kotieläimet. Palvelupilotointi vastasi asiakkaiden tarpeisiin ja kaikki osapuolet kokivat toiminnan sisällön ja toteutuksen erittäin onnistuneena. Palvelun kehittämisideoina tunnistettiin toimintaympäristön laajentaminen ja eläinavusteinen työskentelyn jatkokehittäminen.

Alunperin eri luontoympäristöihin suunniteltu toiminta siirrettiin Jokkatuvan lähiympäristöön koronan vuoksi. Lähialueen luontokohteiden löytyminen ja hyödyntäminen osoittautui positiiviseksi. Lähiympäristön luonto tuli näin tutuksi osallistujille ja he voivat jatkossa käydä siellä omatoimisestikin.  Ryhmään osallistui myös oma ohjaaja Jokkatuvalta. Tutun ohjaajan mukanaolo ja tuki helpotti asiakkaiden osallistumista ryhmän toimintaan.

Pilotoinnin tavoitteet suunniteltiin yhdessä yrittäjän kanssa asiakkaiden tarpeiden pohjalta.  Voimauttavassa luontotoiminnassa oli tavoitteena osallistujan voimaantuminen erilaisissa ympäristöissä. Lisäksi tavoitteena oli ilon, rauhan ja voiman löytyminen, luontoyhteyden vahvistuminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Olennaista oli, että jokainen osallistuja sitoutui, motivoitui ja osallistui omalla tavallaan.

Sekä asiakastahon että yrittäjän mielestä toiminnalle asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin ja asiakkaiden tavoitteisiin pystyttiin palvelulla vastaamaan. Toimintaan osallistuminen, yhdessä liikkuminen luontoympäristössä ja lähimetsässä vähensivät mm. metsässä liikkumisen pelkoa. Tavoitteet täyttyivät myös ulkoilun ja liikkumisen osalta, luontotoiminta motivoi lähtemään asunnolta.

Huomioitavaa toiminnassa oli se, että asiakkaat saivat turvallisen luontokokemuksen ja pystyivät osallistumaan hyvin palveluun. Toiminta vahvisti mm. asiakkaiden vuorokausirytmin selkiytymistä, sosiaalista avautumista ja osallistumista. Eläinten (kanien ja kanojen) mukana olo yhdellä kerralla oli merkityksellistä osallistujille, niistä otettuhin kuviin voi palata myöhemmin ja muistella kokemuksia.  Eläimet auttoivat selkeästi osallistumaan ja rohkaisivat oma-aloitteisuuteen, joka näkyi eläinten hoitamsien lisäksi myös vuorovaikutuksessa. Osallistujien palautteissa eläinten merkitys tuli esille kysyttäessä, mikä oli erityisen mukavaa  ” Eläinten kanssa yhdessäolo ja toimiminen” myös luontoon liittyvä historia (metsätyöt, tuohen käyttö) koettiin mielekkäänä ”tuohisormukset ja keskustelut”. Historian oppimisen myötä osallistujat kiinnittyivät paremmin omaan alueeseen ja ympäristöön.

Asiakkaat aikoivat jatkaa luontotoimintaa mm. luontokuvauksen merkeissä ja tutustumalla enemmän lähiympäristöön. Asiakkaat sanoivat lähtevänsä jatkossakin laavulle, jossa harjoittelevat mm. tulien tekemistä.  Yrittäjä ja asiakastaho ovat kiinnostuneita jatkamaan yhteistyötä. Yrittäjän tarjoamien palveluiden kiinnostavuutta tullaan kartoittamaan asiakkailta ja keskustelemaan mahdollisista uusista toteutuksista. Mikäli palvelu jatkuu Jokkatuvan kanssa, niin toiminta ympäristöä on hyvä laajentaa piha- ja lähialueen ulkopuolelle. Yrittäjällä on halukkuus kehittää palvelua edelleen ja erityisesti omalle maatilalle. Kokemusta omalla tilalla tarjottavasta palvelusta ei voitu saada, koska turvalliset kuljetukset muodostuivat esteeksi korona pandemian vuoksi. Lisäksi yrittäjällä on työn alla erityisesti eläinavusteisen toiminnan jatkokehittäminen.

Vaikka oma ohjaaja voi viedä asiakkaita luontoon, niin ulkopuolisen ohjaajan, tässä tapauksessa yrittäjän vahva luonto-osaaminen ja ammattitaitoinen ohjaus teemoihin oli hyvin merkityksellistä. Myös ulkopuolisen ohjaus toimi kannustavasti ja ohjaajan omat positiiviset luontokokemukset välittyivät osallistujille.

 

The Empowering Nature Moments -pilot

 

Entrepreneur Maria Nurmela from Vialomo implemented the service pilot The Empovering Nature Moments for five clients of Jokkatupa in Rovaniemi, Lapland. Jokkatupa is a low-threshold meeting place for persons with mental health recovery. The Empowering Nature Moments -group met five times during September and October with various topics. These topics included forest before and now, nature as a sensory awakener, as well as rural life and domestic animals. The service pilot met the needs of clients. All parties kept the content and implementation of the service very successful. The expansion of the operating environment and the further development of animal-assisted work were identified as service development ideas.

 

Paluu etusivulle