Luonto luo -pilotointi


Kittilässä Koivukodin palvelukodissa ja Mielenvireen yrittäjän Merja Kuusiston kanssa toteutettiin Luonto luo – palvelupilotti syys-marraskuun välisenä aikana. Suljettuun ryhmään osallistui kuusi eriasteisesti muistisairasta palvelutalon asiakasta.  Taideterapiaan ja luontoon perustuvassa toiminnassa haluttiin tuottaa vahva elämys oman kokemuksen kautta vahvistamalla aivoterveyttä ja toimintakykyä toistuvan tekemisen avulla. Ryhmäläiset olivat aktiivisia toimijoita ryhmässä, maalaaminen aktivoi puhumista, mieliala koheni, toimintakyky vahvistui ja luonto koettiin eri tavoin merkitykselliseksi, koska osallistujilla on ollut vahva luontosuhde. Pilotointi vaikutti myös koko työyhteisön hyvinvointiin innostaen mm. työyhteisön jäseniä materiaalien hankintaan.

Luonto luo -ryhmän tavoitteena oli toimintakyvyn ylläpito, tunne- ja muistijäljen vahvistaminen, yhteisöllisyyden tukeminen, yksilöllisyyden havainnointi ja oman tekemisen arvostaminen – ”Minä olen tässä- teemalla”. Luonto luo ryhmä sisälsi luovia ilmaisun muotoja mm. kasviväreillä maalaamista ja virtuaalimetsäkävelyä Koivukodin asiakkaille.

Asiakastaho kartoitti mahdolliset osallistujat pilotin suunnitteluvaiheessa huomioiden asiakkaiden pystyvyyden ja jaksamisen ryhmään osallistumiseen. Myös omaisille informoitiin ennakkoon ryhmän käynnistymisestä ja siihen osallistumisesta.

Ryhmässä toteutettiin jokaisella kerralla maalaamista, jonka eteneminen ja sisällöt oli teemoitettu ja mietitty ennakkoon ajatellen juuri muistisairaan toimintakyvyn mahdollisia rajoitteita, sen ylläpitämistä ja kehittämistä luontoelementteihin liittyvän taiteen keinoin. Asiakasryhmän erityistarpeiden huomioiminen oli hyvin tärkeää. Yrittäjä otti yksilölliset tarpeet huomioon kohtaamisessa vahvalla ammattitaidolla ja tilanneherkkyydellä.

Luontoelementit toimivat ryhmässä hyvin. Asiakkaat ovat eläneet luonnon keskellä ja luonnolla on ollut todella suuri merkitys heille.  Monet aistit ovat aktivoituivat ryhmässä toiminnan ollessa monipuolista. Oli luonnon ääniä, tunnusteltavia luontoaiheisia materiaaleja, näköaistille värejä ja nämä kaikki ovat osaltaan tuoneet tunnejälkiä, muistoja jne.

Ryhmään osallistujat olivat hyvin innokkaasti mukana koko ryhmän keston ajan, kuusi kokoontumiskertaa viikon välein. Osallistujat olivat ryhmässä aktiivisia osallistumaan, tuottivat puhetta ja omia muistoja ja aina ryhmän jälkeenkin ryhmän tapahtumat ja tuotokset herättivät keskustelua. Ryhmässä tuli esille iloa, vuorovaikutusta ja toisten huomioimista myös tekemisen suhteen. Ryhmässä moni tuotti puhetta, jota ei muuten ole ollut havaittavissa kaikkien osalta, ryhmässä tuli esille myös tunteiden käsittelyä, joka ilmeni esimerkiksi itkuna, kun asiakas muisteli omaa kotipihaansa maalauksensa yhteydessä.

Yrittäjä koki pilotoinnin vahvistaneen omia ohjaustaitoja. Työyhteisön positiivinen suhtautuminen oli merkityksellistä yrittäjälle ja oivallus ”yksi asia kerrallaan -työote” helpottaa toteutusta. Onnistumisen tunne oli palkitsevaa, kun asiakkaat rohkeasti kokeilivat luonnon materiaaleja.

Palvelun pilotointi sopi hyvin kyseiselle ryhmälle ja oli hienoa, kun lopputuotokseen eli huovutukseen osallistui koko palvelutalon porukka. Se toi yhteisöllisyyttä, tuotos oli upea ja sille annettiin osallistujille tehdyn kyselyn pohjalta yhteisesti nimi, Taivaantulien elämänpolku. Viimeisessä tapaamisessa järjestettiin kaikkia osapuolia innostanut näyttely, joka synnytti myös yhteistyön Särestöniemen museon kanssa lähitulevaisuudessa. Myös Kittilän paikallislehti kirjoitti jutun ryhmän toiminnasta.

Palvelu on hyvin jo paketoitu, mutta korona-aika tuo haasteen markkinoinnille. Palvelutalo oli turvallinen ympäristö toteuttaa pilotti. Pilotoinnin avulla yrittäjälle on mahdollistunut osaamisen, yhteistyön ja verkostoitumisen laajeneminen, mm. Lapin ammattikorkeakoululle on tilattu työpaja yrittäjältä juurikin tästä teemasta, miten luontolähtöistä taidetta voi toteuttaa ikääntyneille.

 

Nature Creates -pilot

 

Koivukoti service home and entrepreneur Merja Kuusisto from Mielenvire implemented Nature creates -service pilot during September to November in Kittilä, Lapland. The closed group concerned  service home’s six clients who had different levels of memory sickness. The activities based on art therapy and nature which aim was to produce a strong experience through one’s experience to strengthening brain health and functional capacity through repetitive doing. The group members were active actors in this group. Painting activated clients to speak, mood improved, functional capacity was strengthened and nature was perceived as meaningful in various ways because the participants have had a strong relationship with nature throughout their life. The piloting also affected the well-being of the entire work community, by inspiring e.g. members of the work community to procure materials to the group.

 

Paluu etusivulle